ORGANISATIE

Stichting Bladt Charity bestaat uit een bestuur (de beleidsmakers) en een klein team van vrijwilligers en vrienden. Het bestuur bestaat uit:

  • Guido Wassink (voorzitter)
  • Jos Bladt (penningmeester)
  • Cor Bladt
  • Hans Jonker
  • Secretaris: functie vacant

Het eerste aanspreekpunt bij de stichting is Guido Wassink.
Externe bestuursondersteuners zijn Rob Michel en Guus Loomans.

Stichting BLADT beschikt over de ANBI-status en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer 30264772. RSIN/fiscaal nummer: 8209.17.606. De stichting is actief als vermogensfonds en doet niet aan fondsenwerving onder derden. De stichting verstrekt geen beloningen aan haar bestuur, directie of andere medewerkers, zodat het beschikbare vermogen optimaal kan worden ingezet voor de stichtingsdoelstellingen. Bestuursbesluiten worden genomen bij consensus of meerderheid van stemmen, met de directeur in een adviserende rol.

WAT DOEN WE?

Stichting BLADT Charity (ook bekend als Stichting Bladt) ondersteunt projecten op het raakvlak van Gezondheid en Welzijn. Onze ondersteuning bestaat meestal uit geld (een deel van de kosten van een vastomlijnd project). Daarnaast geven wij vanuit ons netwerk advies, begeleiding, en soms een gift in natura.

Doelstelling

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk tot doel: het verbeteren van de positie van kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wij richten ons vooral op organisaties die werken met kwetsbare groepen (zoals zieken, gehandicapten, ouderen, kinderen of kansarme jongeren). Verder moet het gaan om plannen of nieuwe activiteiten die zonder extra steun niet van de grond kunnen komen. Deze moeten helder en projectmatig zijn beschreven.

JAARVERSLAGEN

Om te voldoen aan onze verplichtingen als ANBI-stichting zijn hier de verkorte versies van onze jaarverslagen beschikbaar: