ORGANISATIE

Stichting Bladt Charity bestaat uit een bestuur (de beleidsmakers), een directeur (voor de dagelijkse gang van zaken), en een klein team van vrijwilligers en vrienden. Het bestuur bestaat sinds najaar 2018 uit:

  • Cor Bladt (voorzitter)
  • Hans Jonker
  • Hans Kaiser (penningmeester)
  • Guido Wassink (secretaris)

Het eerste aanspreekpunt bij de stichting is de directeur Rob Michel.
Externe bestuursondersteuners zijn Jos Bladt en Guus Loomans.

Stichting BLADT beschikt over de ANBI-status en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer 30264772. RSIN/fiscaal nummer: 8209.17.606. De stichting is actief als vermogensfonds en doet niet aan fondsenwerving onder derden. De stichting verstrekt geen beloningen aan haar bestuur, directie of andere medewerkers, zodat het beschikbare vermogen optimaal kan worden ingezet voor de stichtingsdoelstellingen. Bestuursbesluiten worden genomen bij consensus of meerderheid van stemmen, met de directeur in een adviserende rol.

JAARVERSLAGEN

Om te voldoen aan onze verplichtingen als ANBI-stichting zijn hier de verkorte versies van onze jaarverslagen beschikbaar:

WAT DOEN WE?

Stichting BLADT Charity (ook bekend als Stichting Bladt) ondersteunt projecten op het raakvlak van Gezondheid en Welzijn. Onze ondersteuning bestaat meestal uit geld (een deel van de kosten van een vastomlijnd project). Daarnaast geven wij vanuit ons netwerk advies, begeleiding, en soms een gift in natura.

Doelstelling. De stichting stelt zich zonder winstoogmerk tot doel: het verbeteren van de positie van kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wij richten ons vooral op organisaties die werken met kwetsbare groepen (zoals zieken, gehandicapten, ouderen, kinderen of kansarme jongeren). Verder moet het gaan om plannen of nieuwe activiteiten die zonder extra steun niet van de grond kunnen komen. Deze moeten helder en projectmatig zijn beschreven.

Stichting BLADT krijgt projecten voorgelegd via verschillende netwerken en intermediairs. Organisaties worden dan door ons benaderd en uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Daarnaast kunnen organisaties ook op eigen initiatief een project of plan aan ons voorleggen.

MEER WETEN OVER DE STICHTING BLADT CHARITY?

De onderstaande brochure (‘gids voor aanvragers’) is het belangrijkste informatiedocument van de BLADT-stichting. Hierin kunt u meer lezen over onze doelstellingen, door ons gesteunde projecten en werkwijze. Het is tevens de publieksversie van ons Beleidsplan, Financiele Verantwoording en Activiteitenverslag.

ONZE INSPIRATIE

Stichting Bladt Charity richt zich op hulpbehoevende en kwetsbare partijen in onze samenleving. Onze inspiratie komt ondermeer uit een toespraak van Koningin Beatrix, waarin zij pleitte voor meer solidariteit, compassie en goed nabuurschap. Haar boodschap luidde dat de moderne mens vaak vooral met zichzelf bezig is, zonder veel ‘wij-gevoel’ of aandacht voor elkaar, terwijl de wereld behoefte heeft aan mensen met passie en betrokkenheid, die klaar staan voor hun naasten, met de bereidheid om onbaatzuchtig hulp te bieden aan onbekenden en hen te steunen. Stichting Bladt sluit zich van harte aan bij deze belangrijke boodschap. Wij stellen ons uitdrukkelijk open voor iedereen die onze steun en hulp nodig heeft, en willen graag een helpende hand bieden waar we dat kunnen.